Cerere de adeziune

Cerere de adeziune

Se pot inscrie in Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr. 246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 05.12.2003, respectiv:

  • este cetatean roman si are domiciliul in Romania;
  • are exercitiul drepturilor civile si politice;
  • este licentiat al unei facultati de drept;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
  • nu se afla in unul din cazurile de nedemnitate profesionala.

Incrierea in asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi se face pe baza de dosar, care trebuie sa cuprinda pe langa cererea tip, urmatoarele documente:

– copie de pe actul de identitate; 

– copie de pe actele de stare civila (după caz);

– copie de pe certificatul de naştere;

– copie de pe diploma de studii;

– adeverința de la medicul de familie din care sa rezulte ca solicitantul este apt să desfășoare/presteze activitatea de consilier juridic;

– doua fotografii: una color tip legitimaţie (max.3×4 cm) si una format electronic;

– dovada achitării prin vărsământ in contul  IBAN: RO 60 BTRL RONCRT0P74428201 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Palat CFR, Sector 1, Bucureşti, beneficiar Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi a urmatoarelor taxe:

  • taxei de înscriere – 70 RON cu menţiunea „taxa înscriere CCJT”
  • cotizatie – 240 lei/an , sau fractie lunara corespunzatoare perioadei din an.

Pentru orice informatii suplimentare ne puteti contacta la urmatoarele numere de telefon:

  • Decan – 0722.559.130
  • Secretar General – 0766.454.668

DESCARCA CERERE